آیا اسکرین شات برای اثبات ادعا کافی است؟

اسکرین شات