رصد و تحلیل فضای مجازی

تحلیل محتوایی رسانه ها، شبکه های اجتماعی و شخصیتها

Twitter: Donald J. Trump