صفحات مرکز پژوهش – صفیر

سیاست و روابط بین الملل


 

دانشنامه سیاست جهان و روابط بین الملل

 

تحلیلی بر مطالعات امنیت

 

درآمدی بر جنگ، راهبرد و اطلاعات

 

اصول و کلیات مدیریت بحران

 

پژوهش در رسانه های جمعی

 

دانشنامه سیاست جهان و روابط بین الملل

 

تحلیلی بر مطالعات امنیت

 

درآمدی بر جنگ، راهبرد و اطلاعات

 

اصول و کلیات مدیریت بحران

 

پژوهش در رسانه های جمعی

 

دانشنامه سیاست جهان و روابط بین الملل

 

تحلیلی بر مطالعات امنیت

 

درآمدی بر جنگ، راهبرد و اطلاعات

 

اصول و کلیات مدیریت بحران

 

پژوهش در رسانه های جمعی

 

پژوهشگران انقلاب و آثار پژوهشی آن ها

 
  شما نیز مشخصات و آثار خود را به ثبت برسانید.

 

  • وحیدی مهرجردی، شهاب الدین، مرجئه: پیدایش و اندیشه ها، تهران، دانشگاه ادیان و مذاهب و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۹۴، ۲۱۲ صفحه.

    شهاب الدین وحیدی مهرجردی
    شهاب الدین وحیدی مهرجردی
  • معلمی، حسن، معرفت شناسی و مباحث جدید کلامی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ۲۶۸ صفحه.

    حسن معلمی
    حسن معلمی