رصد و تحلیل فضای مجازی

رصد و تحلیل فضای مجازی

 

 

۱- آنالیز و بررسی رسانه ها و شخصیتها

 

 

۲- تحلیل محتوایی رسانه ها، شبکه های اجتماعی و شخصیتها

 

 

۳- تحلیل وضعیتها و سناریوها