بر اساس “سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی” (Group Decision Support System – GDSS)، در تصمیم گیریهای مهم و سازمانی، گروه جایگزین فرد می شود. گروه با گردآوری و تجمیع دانش، آگاهی، تجربه و دیدگاه های متفاوت افراد گروه، به فرایند تصمیم گیری می پردازند. در واقع، فرایند تصمیم گیری بر مبنای گردآوری دانش، آگاهی، تجربه و دیدگاه های متفاوت افراد گروه انجام می شود.

مزایای سیستم GDSS:

  1. درک و تحلیل بهتر و عمیق تر موضوعات
  2. بهبود کیفیت هم افزایی و تبادل اندیشه و ایجاد تعامل در فرایند حل مسئله
  3. افزایش و شکوفایی خلاقیت در ارائه نظرات و راه حل های پیشنهادی
  4. تحلیل و ارزیابی و افزایش تشخیص خطا در اطلاعات و فرایند تحلیل موضوعات که منجر به شناسایی خطاها و ارائه تحلیل های درست تر می شود
  5. مسئولیت پذیری و احساس تعهد بیشتر مشارکت کنندگان نسبت به تصمیمات و راهکارهای گروه
  6. تجمیع و گردآوری دانش و تجربه های اعضای گروه
  7. ایجاد شبکه ارتباطی دقیق تر و کارآمدتر
  8. متعادل کردن مشی فکر گروه برقرار کردن تعادل میان اعضای تندرو و محافظه کار

“شبکه سیاسی – اجتماعی صفیر” بر اساس سیستم مدیریت اطلاعات GDSS طراحی و تدوین شده است تا تعامل و هم اندیشی همه اعضای شبکه به میزانی مفید، مؤثر و کارآمد ارتقا یابد و راه های دستیابی به اهداف تعریف شده هموارتر شود.