جهان ادیان

مسیحیت

یهود

زرتشت

کنفوسیوس

بودا

هندو