ارتباطات و رسانه


 

شبکه غیرانتفاعی؛ ارتباط با رسانه های اجتماعی

 

دانش نامه رسانه های اجتماعی و سیاست

 

دانشنامه سیاست جهان و روابط بین الملل

 

دانشنامه سیاست جهان و روابط بین الملل

 

پژوهش در رسانه های جمعی